Mokykla

Manoma, kad pirmoji mokykla Mockaičių apylinkėje buvo įsteigta 1924 m. Gudelių kaime įsikūrusiame ponų Riomerių dvare. Mokykloje veikė 4 skyriai. Jai vadovavo mokytojas Vladas Eigelis. Buvo dėstoma tikyba, lietuvių kalba, aritmetika, geografija, geometrija, krašto mokslas, gamta ir higiena. Baigę 4 skyrius, mokiniai laikydavo lietuvių kalbos ir aritmetikos egzaminus. Egzaminų komisijoje būdavo Raseinių apskrities inspektorius, 2-3 mokytojai, kunigas ir tėvų komiteto atstovas.

1949 m. rugsėjo 1 d. Johampolio dvare, kuris priklausė ponui Gruževskiui, pirmą kartą nuskambėjo skambutis, kviečiantis mokinius į naujai atidarytą Mockaičių septynmetę mokyklą. Pirmasis mokyklos direktorius Antanas Banys pasveikino pirmuosius šios mokyklos mokinius: 19 pirmokų ir 16 penktokų. Jie atėjo iš Gudelių, Kibučių, Kubilių ir Kaimalės pradinių mokyklų. 1952 metais buvo išleista pirmoji mokyklos mokinių laida. 16 mokinių gavo septynmečio mokslo pažymėjimus. Mokyklai vadovavo tuo metu direktorius Viktoras Valinčius 1951—1953.

Kiti direktoriai:

Antanas Ličkus 1953—1954

Petras Kučingis 1954—1957

Genė Banevičienė 1957—1960

Nuo 1960 m. mokyklai vadovavo direktoius Stasys Gargasas. 1962 m. mokykla iš septynmetės tapo aštuonmete. Kadangi padidėjo mokinių ir klasių komplektų skaičius, prie buvusių dvaro rūmų pristatytas priestatas, kuriame buvo įrengtos dvi klasės. 1971 m., uždarius Gudelių pradinę mokyklą, mokinių skaičius dar padidėjo ir pradinės klasės dirbo dviem pamainomis.

Mirus direktoriui St. Gargasui, nuo 1973 m. direktoriumi paskiriamas Stasys Bataitis, o jam išėjus į pensiją nuo 1986 m. mūsų mokyklai vadovauja Antanas Banys.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, mokykloje kaip ir visoje visuomenėje vyko dideli pokyčiai. Pertvarkomas ugdymo procesas.

1993 m. sausio mėnesį pradinės klasės persikelia į ilgą laiką neveikusio darželio pastatą. 1998 m. rugsėjo pirmąją mokykla persikelia į buvusios žemės ūkio bendrovės administracines patalpas.

Nuo 2005-09-01 prie Mockaičių pagrindinės mokyklos buvo prijungti 3 pradinio ugdymo skyriai: Burbaičių, Kiaunorių ir Pašiaušės – dirbo 20 mokytojų. Šeši metai, kai mokykloje veikia priešmokyklinio ugdymo grupė. Mokykloje yra dirbtuvės, sporto salė, neblogas sporto aikštynas. Mokykla nykstanti, nes mažėja mokinių. 2008 metų pavasarį buvo uždarytas Burbaičių pradinio ugdymo skyrius. Dabar mokykloje mokosi 105 mokiniai, dirba 21 mokytojas. Mokykla 2004 metais laimėjo VIPT (Viešasis interneto prieigos taškas) projektą ir šiuo metu yra įrengta erdvi kompiuterių klasė, kurioje veikia internetas, yra skeneris, kopijavimo aparatas. Internetu, kopijavimo aparatu, spausdintuvu ir skeneriu gali naudotis visi kaimo žmonės ir svečiai.

Mokykloje vyksta tradiciniai renginiai: Rugsėjo pirmoji – Mokslo žinių diena; Kalbų diena; Penktokų ,,krikštynos“; Mokytojo diena; Kalėdinė eglutė; Užgavėnės; Kaziuko mugė; Dešimtokų šimtadienis; Motinos dienos šventė; Pradinių klasių mokslo metų užbaigimo šventė.

MOKYKLOS VIZIJA Mockaičių pagrindinė mokykla – tai dešimtmetė, atvira savo ugdymo turiniu įstaiga, teikianti pagrindinį išsilavinimą, ugdanti išsilavinusį, savarankišką, sugebantį orientuotis demokratinėje visuomenėje Lietuvos pilietį.

MOKYKLOS MISIJA Kiekvienam 7–16 metų mokyklą lankančiam moksleiviui suteikti pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, ugdyti sąžiningą, sveiką, kūrybingą, gebantį pasirinkti ir norintį mokytis vaiką, mokantį naudotis informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis. Bendradarbiavimas grindžiamas pagarba ir pagalba vienų kitiems, demokratija ir savivalda.

MOKYKLOS UGDYMO FILOSOFIJA Esame mokykla, atvira kaitai ir naujovių priėmimui. Mums svarbios šios vertybės: TOLERANCIJA, MEILĖ, PARAMA, PAGARBA, TARPUSAVIO PAGALBA. Ateityje norime būti vyresniaisiais draugais, siekiančiais kuo maksimaliau tenkinti ugdytinių poreikius.

Mokyklos internetinė svetainė:  http://www.mockaiciai.kelme.lm.lt/